Avís legal

El present Avís Legal i Condicions d’Ús (d’ara endavant, “l’Avís Legal”) regeixen l’accés i la utilització del Lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.march-asociados.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”).

El simple accés al Lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-ho.

Per mitjà de l’acceptació del present Avís Legal, l’Usuari manifesta:

a. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
b. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquest Avís Legal poden sofrir modificacions.

1. INFORMACIÓ REGISTRAL DEL LLOC WEB

En compliment del deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’identifiquen les següents dades:

Titular: MARCH TRADE MARK, S.L. (d’ara endavant, “March & Fieldfisher”).
Domicili social: Passeig de Gracia, 103, 7ª planta, CP 08008, Barcelona.
C.I.F.: B61135216
E-mail: marchtrademark@march-asociados.com
Telèfon: +34 93 415 00 88
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona. Prenc 29238, Foli 118, Fulla B 153887, Inscripció 1ª.

2. CONDICIONS D’ÚS

ACCÉS Al LLOC WEB

L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

March & Fieldfisher es reserva en tot cas el dret d’efectuar aquelles modificacions que estimi oportunes en el Lloc web. Això implica que March & Fieldfisher podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través de la mateixa, així com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc web.

NORMES D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i el present Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

  • Provocar danys en els sistemes de March & Fieldfisher, dels seus proveïdors o de terceres persones, així com introduir i/o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris. En qualsevol cas, March & Fieldfisher no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que si escau poguessin disposar-se per part de March & Fieldfisher.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la informació continguda en el Lloc web (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva de March & Fieldfisher o, si escau, estan degudament llicenciats pel titular. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris, sense que pugui entendre’s que l’accés o ús del Lloc web atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques i els altres signes distintius registrats. Així mateix, tota la informació i continguts del Lloc web estan protegits per drets d’autor i la propietat intel·lectual dels mateixos pertany a March & Fieldfisher o, si escau, el seu ús i explotació ha estat degudament autoritzat pel titular, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació relacionats amb els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc web.

En el context descrit, l’Usuari queda únicament autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) i no siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per March & Fieldfisher i/o el titular dels corresponents drets. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

  • L’Usuari no es troba autoritzat per utilitzar la informació continguda en el Lloc web amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol una altra classe de finalitat comercial, així com comercialitzar en qualsevol manera aquesta informació).
  • L’Usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de March & Fieldfisher, així com qualssevol mecanismes de protecció.
  • L’Usuari no es troba autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en la qual s’emmagatzema la informació del Lloc web.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el Lloc web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat industrial i intel·lectual de March & Fieldfisher, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

March & Fieldfisher es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts i/o serveis que s’ofereixen a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa. En conseqüència, March & Fieldfisher no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc web ni dels continguts que en ell s’ofereixen, per la qual cosa l’accés a aquesta web i als seus continguts per part de l’Usuari és pel seu propi compte i risc.
Així mateix, March & Fieldfisher no serà responsable per interrupcions temporals del servei, demores, errors, malament funcionament i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al control de March & Fieldfisher, i/o es deguin a l’actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o vinguin causades per Força Major.
En aquest sentit, *March & Fieldfisher, exclou amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del Lloc web, els serveis, a la fal·libilitat del Lloc web i dels serveis, als falls en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.
March & Fieldfisher adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari deu ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, March & Fieldfisher no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.
En aquest sentit, March & Fieldfisher, exclou amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o d’altres elements en els continguts del Lloc web, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics i/o en els fitxers dels Usuaris.
Finalment, March & Fieldfisher no assumeix la responsabilitat de la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.
Tant l’accés al Lloc web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. March & Fieldfisher no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici, que poguessin derivar-se de dit accés o ús de la informació. March & Fieldfisher no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
March & Fieldfisher no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del Lloc web. Especialment, March & Fieldfisher no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços o links que conté aquest Lloc web i que poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. March & Fieldfisher no respon ni dels continguts ni de l’estat de dites llocs i pàgines web. L’accés a les mateixes a través d’aquest Lloc web tampoc implica que March & Fieldfisher recomani o aprovi els seus continguts.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Queda expressament prohibida la introducció de hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple links, baners o botons) amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a March & Fieldfisher, que permetin l’accés al present domini, sense el consentiment previ i per escrit de March & Fieldfisher. En tot cas, l’existència de tals hiperenllaços, no implicarà, en cap cas, l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular del LLoc web on s’estableixi el hiperenllaços, ni l’acceptació per part de March & Fieldfisher dels seus continguts o serveis.
En tot cas, March & Fieldfisher es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (p. i. links, baners o botons) al seu lloc web, especialment, en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en què s’inclou el hiperenllaç o en el dispositiu tècnic d’enllaç.
D’altra banda, March & Fieldfisher no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a continguts de tercers a través de les possibles connexions, vincles o links dels llocs enllaçats des de www.march-asociados.com. La funció que, si escau, podrien tenir tals hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (p. i. links, baners o botons) és exclusivament la d’informar als Usuaris sobre l’existència d’altres fonts d’informació o altres continguts i serveis d’Internet. March & Fieldfisher no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través de dits hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (p. i. links o botons) o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels Usuaris als mateixos (llocs enllaçats). Aquests continguts de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa March & Fieldfisher no pot controlar la licitud de tals continguts ni la qualitat dels serveis oferts en els mateixos.
March & Fieldfisher no ofereix ni comercialitza per si i/o per mitjà de tercers, la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs web enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de manera algun els continguts i serveis així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l’Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant, “Notificacions”) per part de l’Usuari a March & Fieldfisher es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigeixin al servei d’Atenció a l’Usuari a la següent adreça de correu electrònic marchtrademark@march-asociados.com. Així mateix, totes les Notificacions que realitzi March & Fieldfisher a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat empleando les dades i a través del mitjà anteriorment assenyalat. A aquests efectes, l’Usuari manifesta i garanteix que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i que els mantindrà degudament actualitzats.
El present Lloc web ha estat elaborat en tot moment conforme als principis de la bona fe per part de March & Fieldfisher. No obstant això, en cas que qualsevol tercer consideri que els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial han estat vulnerats, podrà notificar-ho mitjançant comunicació dirigida al domicili de March & Fieldfisher indicat anteriorment.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunales de la ciutat de Barcelona, tret que las normes de protecció delsC onsumidores i Usuaris disposin una altra cosa.
El present Avís Legal i Condicions d’Ús del Lloc web www.march-asociados.com es troben actualitzats a data 01/06/2017.