Serveis

Assessorament en estratègia registral

En Propietat Industrial i Intel·lectual, la línia que separa inversió i despesa és molt fina. És per això que el nostre assessorament es centra en obtenir la màxima protecció possible utilitzant les eines necessàries per reduir els recursos econòmics.

30 anys d’experiència i col·laboradors en 140 països ens avalen per definir les millors estratègies de protecció, especialment a nivell internacional. Tot això es completa amb la nostra metodologia de reporting per minimitzar els esforços dels nostres clients en el seguiment de les possibles amenaces existents per als seus drets.

 

Protecció de patents i marques

Investigacions, anàlisis prèvies, sol·licituds, tramitació, manteniment dels drets dels nostres clients i vigilància, en relació a sol·licituds de tercers que puguin entrar en col·lisió amb els dels nostres clients, són els serveis bàsics que ofereix el nostre equip de registre en totes les instàncies (OEPM, EUIPO, WIPO i EPO).

Els nostres projectes es centren en anticipar els possibles obstacles que poden sorgir en el procés de registre, i establir un calendari realista i eficaç, d’acord amb les necessitats comercials de cada empresa. Els nostres serveis comencen amb una anàlisi prèvia que determina la viabilitat de la marca desitjada i una proposta de protecció tant a nivell aplicativa com territorial, definint la correcta estratègia registral tant aplicativa com territorialment de manera que quedin cobertes les necessitats de protecció a curt i mig termini, definint les línies a seguir en aquells projectes a llarg termini.

No hi ha dubte que el coneixement de l’estat de la tècnica permet als departaments d’investigació i desenvolupament de productes tenir un punt de partida per aconseguir resultats innovadors i creatius. De la mateixa manera, l’èxit en el registre de patents depèn de la utilització apropiada dels temps registrals El nostre equip gestiona aquestes dues variables perquè les estratègies plantejades assoleixin els seus objectius, especialment en escenaris complexos on es requereixen solucions fiables i solvents.
En un àmbit essencialment interpretatiu, definir amb precisió l’objecte de protecció i fer-ho amb agilitat pot marcar la diferència entre l’èxit i el fracàs de l’estratègia registral dels dissenys. Per això, la recerca de la perfecció és el principi que regeix el nostre assessorament en registre de dissenys.

QUÈ ENS FA DIFERENTS

 

 • Agilitat a l’hora d’analitzar els contextos registrals existents en matèria de marques i l’estat de la tècnica en matèria de creacions atenent la naturalesa dels productes o característiques i/o peculiaritats dels sectors comercials i/o industrials.
 • Immediatesa a l’hora de protegir els diferents drets tant a nivell nacional com internacional.
 • Intervenció davant de totes les instàncies nacionals, europees i internacionals (OEPM, EUIPO, EPO i OMPI).
 • Metodologia de reporting que facilita el seguiment de tots els assumptes per part dels nostres clients.
 • Els nostres serveis de vigilància permeten localitzar sol·licituds que puguin resultar idèntiques o similars a les dels nostres clients.
 • Control de la competència: els nostres clients compten amb determinats serveis de vigilància de la competència de forma totalment gratuïta.
 • Conflictes registrals: analitzem detingudament els conflictes registrals tenint en compte les conseqüències jurídiques dels mateixos.

Els nostres advocats realitzen contractes sobre llicència i cessió de know-how. Aquests contractes tenen per objecte la transmissió de coneixements confidencials d’índole tècnica, comercial i econòmica d’empresa, amb aplicació comercial o industrial

La nostra experiència permet la redacció de contractes de know-how orientats a la millor explotació dels secrets empresarials dels nostres clients, emfatitzant la salvaguarda del caràcter confidencial de la informació transmesa, tant durant com a la finalització de la relació contractual.

L’èxit d’aquest tipus de contracte depèn de la formalitat, el secret i l’onerositat, tres elements que el nostre equip té en compte.

Cessió i llicència nacional i internacional de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials.

Som especialistes en contractes relatius a l’explotació de drets de propietat industrial, posant èmfasi en aspectes com ara la regulació de la manera en què s’explota, amb l’objectiu d’evitar el desprestigi, dilució o pèrdua del propi dret.

La nostra actuació no es limita única i exclusivament en la preparació dels corresponents contractes, sinó que sempre que ho consideren nostres clients, assumim la negociació per arribar a les condicions prefixades.

Els nostres projectes es centren en la cessió dels drets d’explotació de creacions artístiques, literàries o científiques. El nostre equip té una extensa experiència en contractes de cessió de drets sobre imatges, fotografies i obres literàries.

Som especialistes en l’assessorament a esportistes d’elit, artistes i persones amb repercussió mediàtica. Una part essencial d’aquest assessorament passa per la redacció de contractes de cessió de drets d’imatge amb empreses líders.

El nostre equip sempre busca una correcta cessió d’aquests drets que permeti delimitar l’explotació al que desitja i necessita el client, evitant així excessos per part del cessionari, i permetent la realització de futures cessions.

QUÈ ENS FA DIFERENTS

 • Especialitat en contractació de drets d’imatge d’esportistes d’elit i artistes.
 • Atenció personalitzada durant el transcurs del projecte.
 • Realització de contractes adaptats a les necessitats reals del client.
 • Negociació de contractes de cessió i llicència

Moltes companyies necessiten valorar els actius intangibles per poder determinar preus de llicència o venda, realitzar una anàlisi estratègica o d’inversió, obtenir finançament, resoldre un procediment contenciós o per complir amb requisits fiscals.

La valoració dels actius intangibles permet prendre decisions millor informades, sobretot en aquelles empreses on la Propietat Intel·lectual i Industrial és un actiu clau. A més, cal tenir en compte que les valoracions d’intangibles proporcionen un referent econòmic per atorgar contractes de llicència o renovar-los, i per tant la seva incidència en l’activitat diària d’una empresa és rellevant.

El nostre equip d’economistes realitza de forma habitual valoracions de marques i patents utilitzant per a cada cas els mètodes que es consideren més adequats i combinant del punt de vista econòmic amb el tècnic o científic.

Alguns dels mètodes de valoració d’intangibles utilitzats pels nostres professionals són els mètodes de Royalty Relief, cost històric, descompte de fluxos de caixa ajustats per probabilitat, o bé l’aplicació dels models de valoració d’opcions reals.

QUÈ ENS FA DIFERENTS

 • Les nostres valoracions de patents farmacèutiques i portfolis farmacèutics vénen avalades per la nostra extensa experiència i coneixement del sector farmacèutic i biotecnològic, on el nostre grup és referent a nivell nacional.
 • Especialitat en valoració de patents de medicaments biològics i de teràpia avançada.
 • Valoració de marques del sector tèxtil.
 • Valoració de marques de renom.
 • Equip multidisciplinari que uneix experts en tècniques de valoració amb experts en els diferents camps d’aplicació de la Propietat Intel·lectual i Industrial.

Guardar